Biblické podujatia v Košiciach

    Na záver Roku Božieho slova sa 30.9.2020 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach uskutoční medzinárodná vedecká biblická konferencia a výstava pod názvom Otváral nám Písma. 

    Organizátorom konferencie je Teologická fakulta KU v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Bratskou jednotou baptistou. 

    Hlavné pozvané prednášky prednesú prof. Dominik Markl SJ (Trauma and Resilience in the Bible) a prof. Peter Dubovský SJ (Hľadanie svetla v momentoch tmy v Starom zákone) z Pápežského biblického inštitútu v Ríme, SSDr. Attila Bodor (Does Isaiah 26:20 Refer to the Coronavirus Pandemic? The Difference Between the Infection Prevention and the Theological Quarantine in the Hebrew Bible) z BBU Kluž, prof. Miroslaw S. Wróbel (Użycie targumów w tłumaczeniu Biblii przez św. Hieronima) z KUL Lublin, prof. Eugenio Alliata OFM z SBF Jeruzalem spolu s prof. Antonom Tyrolom (Hieronymov preklad Písma na miestach, kde Slovo prišlo na svet) z KU a Miroslav Varšo (Učenie ako proces otvárania sa životu v Ž 119) z SAV. V bloku referátov vystúpi s krátkymi príspevkami takmer dvadsiatka ďalších biblistov. 

    Konferencia bude sprevádzaná výstavou biblických artefaktov zo zbierky baptistického kazateľa Michala Lapčáka v dňoch 30.9.-2.10.2020 v čase 9:00-18:00 v átriu TF KU. Na výstave riaditeľ CSVZML doc. Šimon Marinčák predstaví originálny hlaholský zlomok českej Biblie emauzskej z roku 1416. 

    Ďalšou sprievodnou akciou bude udelenie ocenenia KU pri príležitosti jej 20. výročia prof. Jozefovi Leščinskému. 

    Konferencia je súčasťou riešenia projektu APVV: Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny v SÚJS SAV, konkrétne predstavením nového prekladu Lukášovho evanjelia.