Pobožnosť k sv. Jozefovi

02.05.2021

Sv. Otec František 8. decembra 2020 vyhlásil rok sv. Jozefa. Naša farnosť sa doň môže zapojiť  nasledovnou pobožnosťou.  Duchovne sa možno spojiť v stredu o 17:00 hod.

Pobožnosť možno vyskladať z nasledovných modlitieb. 

RUŽENEC K SV. JOZEFOVI

a. Ktorý povedal: "Ja som vinič a vy ste ratolesti."
b. Ktorý povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život."
c. Ktorý povedal: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť."

Svätý Jozef, veľký zástanca v nebi u Ježiša, pros za nás.
Svätý Jozef, príklad pokory a poslušnosti, pros za nás.
Svätý Jozef, ochranca prečistej Panny Márie, ochraňuj nás.
Svätý Jozef, mocný pomocník v núdzi a v skúškach, pros za nás.
Svätý Jozef, stoj pri nás v živote i v hodine našej smrti. 

   1. Ježiš, ktorý si vyvolil sv. Jozefa za ženícha presvätej Panny.
     2. Ježiš, ktorý miloval sv. Jozefa ako pozemského Otca.
     3. Ježiš, ktorý bol poslušný sv. Jozefovi.
     4. Ježiš, ktorý sa so sv. Jozefom modlil a pracoval
     5. Ježiš, ktorý ustanovil sv. Jozefa za patróna Cirkvi.

Na záver:
     K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
     Ruženec sa modlíme na bežnom ruženci následovne:
1x Verím v Boha
1x Otče náš
3x Zdravás, Mária
1x Sláva Otcu
A nasledujú tajomstvá:
1x Otče náš
10x Zdravás, Mária ... pri mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo
1x Sláva Otcu
1x Fatimská prosba (Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy...), ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku
Amen.

LITÁNIE K SV. JOZEFOVI (s novými invokáciami)

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, ...
Duch Svätý, Bože, ...
Svätá Trojica, jeden Boh. ...
Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávida,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný ochranca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Krista,
Služobník Krista,
Služobník spásy,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Posila v ťažkostiach,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón vyhnancov,
Patrón utrápených,
Patrón chudobných,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

     V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
     R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
     Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

MODLITBA

     K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

PIESEŇ (na nápev piesne Slávna si kráľovná)

     1/ Jozefe, k tebe sa utiekame,
nakloň nám nebesia rozhnevané.
/:Vrúcne ťa žiadame, otče milý,
prídi nám na pomoc v každej chvíli.:/
     2/ Pre lásku, ktorou si horel scela
k Rodičke drahého Spasiteľa.
/:Vrúcna ťa žiadame... :/
     3/ Pre starosť, ktorou si opatroval
Ježiša v mladosti zbožne choval.
/:Vrúcna ťa žiadame... :/
     4/ Daj, by sme na zemi sväto žili,
po smrti blažení Boha ctili. 
 /:Vrúcne ťa žiadame... :/


Iné formy ruženca k sv. Jozefovi, ktoré sa modlia na ruženci znázornenom na obrázku vľavo.

1. Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.
2. Na bielych zrnkách miesto Otče náš: Daj nám svätý Jozef život viesť v nevinnosti a pod tvojou ochranou sa tešiť z bezpečnosti.
3. Na modrých zrnkách miesto Zdravas: Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás, zachráňte naše duše i duše kňazov.

4. Na konci Sláva Otcu.

Modlitbu si môžete vypočuť tu.


Alebo:

1. Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.
2. Na bielych zrnkách: Zdravas Mária, milosti plná, požehnaná si medzi ženami, Pán s Tebou a požehnaný je tvoj prečistý ženích svätý Jozef, pestún požehnaného plodu života tvojho, Ježiša, ktorého si panna z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.
3. Na modrých zrnkách: 
a) Buďte pochválení Ježiš, Mária, Jozef 
b) Buďte pochválení Ježiš, Mária, Jozef 
c) Buďte pochválení Ježiš, Mária, Jozef a požehnaní tvoji svätí rodičia Joachim a Anna, z ktorých si sa Ty, najčistejšia Panna Mária bez škvrny počala a narodila.
4. Na konci Sláva Otcu.

Modlitbu si môžete vypočuť tu.